Eteva lausui sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketista sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamislaista

9.11.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyysivät 31. elokuuta lausuntoja hallituksen esitysluonnoksista maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi samana päivänä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.

Etevan yhtymähallitus on käsitellyt lausunnot kokouksessaan 27.10. ja ne on toimitettu sähköisesti ministeriöille 4.11.2016. 

Eteva toteaa lausunnossaan, ettei uusi hallintorakenne riitä takaamaan sitä, että uudistukselle asetetut tavoitteet toteutuvat. Ratkaisevassa asemassa onkin uudistuksen toimeenpanovaihe, jonka aikana on muun muassa:

  • tunnistettava sote-integraatiosta hyötyvät asiakasryhmät ja löydettävä selkeät toimintamallit integraation toteuttamiseen (esim. omatiimi)
  • varmistettava tietojärjestelmien yhteen toimivuus, avoimet rajapinnat ja tietojen yhteiskäyttö asiakkaan edun sitä vaatiessa
  • hyödynnettävä laaja-alaisesti digitalisaatiota (ml. omahoito ja vertaistuki)
  • vahvistettava lähipalveluja sekä määriteltävä niiden alueelliset toteutustavat: kotiin tarjottavat palvelut, hyvinvointikeskukset, helposti saavutettavat matalan kynnykset palvelut (toimiva julkinen liikenne, olemassa olevien tilojen, kuten kauppakeskusten, hyödyntäminen, tilojen yhteiskäyttö), liikkuvat palvelut ja digitaaliset palvelut.

Järjestämislain 11 pykälän mukaisesti palveluja ja tehtäviä voidaan koota maakuntia suurempiin kokonaisuuksiin yhdelle tai useammalle maakunnalle, jos se on välttämätöntä palvelujen saatavuuden ja laadun sekä asiakkaiden oikeuksien varmistamiseksi tehtävän vaativuuden, harvinaisuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten perusteella.

Nykyisen kehitysvammalain pohjalta järjestettävän ja tuotettavan kehitysvammaisten erityishuollon piiriin kuuluu palveluja, jotka täyttävät kaikki pykälässä 11 esitetyt ehdot. Tällaisia palveluja ovat:

  • nykyiset kehitysvammapsykiatrian ja tahdosta riippumattoman erityishuollon palvelut
  • moniammatilliset erityisasiantuntijapalvelut
  • vaativat päiväaikaisen toiminnan palvelut (subjektiivinen oikeus valmisteilla olevan vammaislainsäädännön mukaan) 
  • vammaisuudesta johtuvan vaativan neurologisen kuntoutuksen palvelut 
  • autismin kirjon henkilöiden vaativat palvelut. 

Näiden vaativien erityispalvelujen tuottaminen olisi perusteltua keskittää 12 maakunnan palvelulaitoksille (vrt. ympärivuorokautinen päivystys). Olisi myös perusteltua, että osa maakunnista erikoistuisi tiettyihin asiakasryhmiin (esim. rikoksista tuomitut) ja vain osa tuottaisi nykyisiä kehitysvammapsykiatrian palveluja. 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemi korostaa, että mahdollinen eettinen sote-palvelujen priorisointi on tehtävä valtakunnan, ei maakuntien, tasolla, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus säilyy. Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja tervehtii ilolla sitä, että asiakkaat, joilla on aisti- ja puhevamma tai jotka eivät muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on sisällytetty järjestämislain palvelujen kieltä käsittelevään pykälään. 

Eteva esittää myös joitain konkreettisia säädösmuutosesityksiä lausunnossaan. Esimerkkinä mainittakoon järjestämislaki, jonka tavoitteena on 1 pykälän mukaisesti edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä. Eteva esittää tähän lisättäväksi väestön toimintakyvyn edistämisen ja ylläpitämisen. 

Lisätietoja asiasta 

toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja

katrina.harjuhahto-madetoja(at)eteva.fi

p. 040 304 7001

 

Etevan lausunnot avautuvat uusiin ikkunoihin pdf-tiedostoina.

Etevan lausunto kyselyyn sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketista

Etevan lausunto kyselyyn sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamislaista

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot