Eteva lausui valinnanvapauslainsäädännöstä

12.4.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyysivät 31. tammikuuta lausuntoja sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauslainsäädännöstä. Etevan lausunto on valmisteltu virkamiestyönä ja yhtymähallitus on ottanut siihen kantaa sähköisesti kokousaikataulujen vuoksi. Lausunto on toimitettu ministeriöille 28.3.2017.

Yhden luukun periaate ei toteudu

Valinnanvapauslainsäädännön yhtenä tavoitteena on nopeuttaa asiakkaiden palveluihin pääsyä. Eteva toteaa lausunnossaan, ettei tavoite toteudu käytännössä, mikäli vammainen asiakas joutuu ensin hakeutumaan sote-keskukseen, ja sieltä hänet ohjataan toiselle luukulle eli maakunnan liikelaitokseen palvelutarpeen arviointiin. Lähtökohta, että kaikki asiakkaat kulkevat sote-keskuksen kautta ennen kuin pääsevät maakunnan liikelaitoksessa tapahtuvaan palvelutarpeen arvioinnin piiriin, ei ole muutenkaan perusteltu vaikeasti vammaisten henkilöiden osalta. Esimerkkinä voidaan mainita vaikeasti kehitysvammainen henkilö, joka ei pysty kommunikoimaan kuin ilmeillä ja eleillä.

Asiakkaiden yhdenvertaisuuteen tarvitaan tuettua päätöksentekoa 

Asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen valinnanvapaudessa edellyttää kehitysvammaisten asiakkaiden osalta erityisen vahvaa panostusta ohjaamiseen, neuvontaan ja tuettuun päätöksentekoon sekä henkilöstöltä asiakasryhmän edellyttämää erityisosaamista (mm. kommunikaatiotaidot).

Etevalla on erityinen huoli niistä asiakkaista, joilla ei ole omaisia tai muita läheisiä antamassa tukea päätöksenteossa. Täysin ulkopuolisella henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole riittäviä kommunikaatiotaitoja eikä kykyä ilmeiden ja eleiden tulkintaan siten, että asiakas aidosti ymmärtää, mitä päättää. Mikäli asiakas on jo palvelujen piirissä, eturistiriidan takia ei voida käyttää tuttua henkilökuntaa, joka kuitenkin osaa parhaiten kommunikoida asiakkaan kanssa. 

Hyvällä toimeenpanolla tavoitteisiin

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemi korostaa, että uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen riippuu täysin sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanosta. ”Onnistuminen edellyttää muun muassa osaavaa johtamista, toimintamallien uudistamista, innovatiivista työskentelyotetta ja digitalisaation hyödyntämistä.”

Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja pitää hyvänä vanhusten ja vammaisten henkilöiden mahdollisuutta henkilökohtaiseen budjettiin. ”Lausuntopyynnössä kysyttiin, edistääkö valinnanvapaus toimintatapojen muutosta ja uusien palveluinnovaatioiden käyttöönottoa. Esimerkiksi kehitysvammaisten asiakkaiden kohdalla henkilökohtainen budjetti, tuettu päätöksenteko, keskitetty palvelutarpeen arviointi ja monituottajamalli antavat tähän mahdollisuuden.”

Etevalta konkreettisia muutosehdotuksia

Eteva esittää myös konkreettisia säädösmuutosesityksiä lausunnossaan. Esimerkkinä mainittakoon yhtiöittämisvelvollisuus. Maakunnan liikelaitos ei voi lakiluonnoksen mukaan tuottaa itse maksu- tai asiakassetelillä tuotettavia palveluja, jolloin syntyy yhtiöittämisvelvollisuus. Esimerkiksi erityisryhmien asumispalvelujen osalta olisi perusteltua, että liikelaitos voisi tuottaa asumispalveluja rajatuille, vaativaa erityisosaamista tarvitseville asiakasryhmille (esim. autismin kirjon henkilöt ja vaikeasti aistimonivammaiset).

Lakiluonnoksessa korostetaan palvelujen kustannusvaikuttavuutta. Eteva katsoo, että se ei yksin riitä, vaan samalla tulee vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita tuottaa vaikuttavuutta pitkällä tähtäimellä (esim. toimintakyvyn ylläpito ja kehittäminen).

Etevan lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa tästä. (Linkki avautuu uuteen ikkunaan pdf-tiedostona.)

Lisätietoja asiasta antaa

toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja
katrina.harjuhahto-madetoja(at)eteva.fi
p. 040 304 7001

© 2012 Eteva Käyttöehdot