Neuropsykiatrisia koulutuksia Etevassa – ADHD

13.11.2019

Etevan erityispalvelujen koulutuskokonaisuudessa on kuluvana vuonna mahdollistettu lähityöntekijöiden ja asiantuntijoiden perehtyminen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) sekä autismin kirjon häiriöihin. Täydennyskoulutuksissa on perehdytty monipuolisesti uusimpaan tietoon häiriöiden kliiniseen oirekuvan tunnistamisesta, tutkimusmenetelmistä ja hoidosta.

Kuva tietokoneruudusta, jossa on Elina Santin etäkoulutus ADHD:stä meneillään.

Monipuolista tietoa ADHD:sta ja autismin kirjosta

Neuropsykiatriset häiriöt ovat luonteeltaan moninaisia, eri tavoilla arjen toimintakykyyn ja palvelujen tarpeeseen vaikuttavia kehityksellisiä häiriöitä. Etevan erityispalveluiden koulutuskokonaisuudessa on kuluvana vuonna mahdollistettu lähityön ja asiantuntijoiden perehtyminen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) sekä autismin kirjon häiriöihin. Täydennyskoulutuksissa on perehdytty monipuolisesti uusimpaan tietoon häiriöiden kliiniseen oirekuvan tunnistamisesta, tutkimusmenetelmistä ja hoidosta. Jotta mahdollisimman moni etevalainen pääsi osallistumaan koulutuksiin, ne järjestettiin interaktiivisina videoseminaareina. Koulutusmallista saatiin myönteisiä kokemuksia ja se jatkuu osana Etevan henkilöstön täydennyskoulutuksia.

Tarkkaavuushäiriöstä kärsivissä on paljon hyvän toimintakyvyn omaavia henkilöitä, mutta myös kehitysvammaisen tasoisia henkilöitä. Ajankohtaisesti diagnoosien ja hoidon piiriin hakeutuvien määrä on kasvussa, vaikka väestötutkimusten arvioiden perusteella ADHD:n varsinainen esiintyvyys ei ole kasvanut. Tiedon tarvetta lisää se, että ADHD:n arviointi on murroksessa uuden diagnostisen tautiluokitusten, DSM-V ja ICD-11 käyttöönoton myötä.

Kehitysvammaisuus vaikeuttaa ADHD:n arviointia

Tarkkaavuushäiriö on yleisempi kehitysvammaisten keskuudessa verrattuna muuhun väestöön. Mahdollinen kehitysvammaisuus asettaa tarkkaavuushäiriön arvioinnille huomattavia haasteita, sillä ADHD:n taudinkuvaan liittyvät tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet ovat tyypillisiä myös kehitysvammaisuudessa. Etevan kehitysvammapsykiatrian yksikköjen asiakkailla, niin lapsilla kuin nuorilla ja aikuisillakin, ADHD diagnostiikka ja lääkehoito ovat kasvavassa määrin osa kysymyksenasettelua, ja henkilöstön täydennyskoulutukselle on ollut merkittävä tarve ja toive. 

Aikuisiän ADHD tyypillisesti monihäiriöistä 

Strukturoidut haastattelut ja kyselyt helpottavat ADHD:n tunnistamista ja tutkimista.  Kehitysvammaisen henkilön kohdalla oireiden suhteuttaminen kehitystasoon on keskeistä. Aikuisiän aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) diagnostiikka perustuu huolelliseen oireiden arviointiin lapsuus-, nuoruus- ja aikuisiässä. Aikuisiän ADHD:lle tyypillinen monihäiriöisyys tulee huomioida tekemällä ADHD-oireiden tutkimisen ohella yleispsykiatrinen arvio muun psykiatrisen sairastavuuden kartoittamiseksi. Diagnostiikassa poissuljetaan myös kehitykselliset häiriöt ja somaattiset tilat. Koulutukset ovatkin mahdollistaneet ammatillisen osaamisen monipuolisen lisäämisen ja tukeneet moniammatillisen työtavan ja yhteisen arvioinnin hyvää kehittämistä.

 

Lisätietoja:

Ylilääkäri Elina Santti
elina.santti (at) eteva.fi
puh. 040 304 7017

© 2012 Eteva Käyttöehdot