Omaisille itsemääräämisoikeudesta

14.12.2016

Eteva järjesti omaisille tiedotus- ja keskustelutilaisuudet kehitysvammalain mukanaan tuomista muutoksista ja niiden vaikutuksesta asiakkaiden ja heidän omaistensa elämään. 

Kehitysvammalakiin kesällä 2016 tulleet muutokset vaativat kiinnittämään erityistä huomiota asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen sekä rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksiin ja päätösprosessin uudistamiseen. Näistä asioista Etevassa järjestettiin omaisille 2 tilaisuutta, Mäntsälässä ja Lohjalla. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä.

Mäntsälässä asiantuntijana ja alustuspuheenvuoroa pitämässä oli Kehitysvammaisten Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula. Etevasta paikalla olivat aluepäällikkö Kirsi Reunanen sekä kehittämispäällikkö Laura-Kaisa Repo.

Lohjalla asiantuntijoina olivat ihmisoikeuslakimies Liisa Murto Kynnys ry/Vammaisten ihmisoikeuskeskus VIKE sekä Anne Merisaari VIA-projektista. Etevasta paikalla olivat aluepäälliköt Johanna Pulkkinen ja Merja Siltala.

Sirkka Sivula painotti puheenvuorossaan itsemääräämisoikeutta ja sen tukemista ja kuinka yksiköiden henkilökunta, läheiset ja asiakkaat voivat vaikuttaa itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Liisa Murto toi lisäksi esille myös viittauksia lakipykäliin mm. omaisten tiedonsaantiin liittyen.

Pääsääntöisesti läheisten palautteista nousi esille, että he olivat tyytyväisiä, että järjestettiin tämänkaltainen tilaisuus, jossa muuttuvista laeista ja niiden vaikutuksista läheistensä arkeen voitiin keskustella. Toivottiin myös, että asioista olisi voitu puhua enemmän yksityiskohtaisemmalla ja tilannekohtaisemmalla tarkkuudella. 

Omaiset olivat huolissaan siitä, miten Eteva huolehtii, että asiakkaat saavat riittävän tuen päätöksentekoon ja toimintaan. Keskustelussa tuotiin esille myös omaisten huolta henkilöstön vaihtuvuudesta sekä työajan riittävyydestä keskusteluihin ja läsnäoloon, varsinkin nyt kun tuetaan entistä enemmän itsemääräämisoikeuden toteutumisessa.

Omaisia mietitytti myös mahdollinen edunvalvojan roolin muutos lain voimaantulon myötä.

Keskustelussa toivottiin lisää mahdollisuuksia itsemääräämisasioiden yksityiskohtaisempaan käsittelyyn.

Hyväksi koettiin Etevan toimintatapa, että omaiset otetaan mukaan palavereihin ja otetaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. Lisää vastaavanlaisia tilaisuuksia toivottiin paikallisella tasolla.  

© 2012 Eteva Käyttöehdot