VamO-hankkeen viimeinen toimintavuosi käynnistyi

18.10.2018

Eteva on mukana vammaissosiaalityön kehittämishanke VamO:ssa (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa 2016-2019). Hanke on edennyt vauhdilla eteenpäin ja toimintaa on jäljellä vuosi. 

Hankkeen viimeisenä toimintavuotena on tavoitteena juurruttaa asiakkaan osallisuutta edistäviä työtapoja käytäntöön. Yhtenä tavoitteena onkin, että vammaispalvelun asiakkaita osataan kohdata ja heidän tarpeitaan kuullaan vammaispalvelujen lisäksi myös terveydenhuollossa ja muissa palvelukokonaisuuksissa. Hankkeen työntekijät ovat kiertäneet kertomassa osallisuutta lisäävistä työtavoista eri organisaatioissa ja tapahtumissa.

Hankkeen lopputuotokset ja osallisuutta lisäävät käytännöt kuvataan hankkeen päätyttyä mm. THL:n toimittamaan vammaispalvelujen käsikirjaan sekä kirjalliseen loppuraporttiin. 

Eteva keskittyi kehitysvammaisten asiakkaiden sosiaalityöhön

Eteva on keskittynyt osahankkeessaan siihen, että erityishuollon asiakkaiden vaatima monialainen erityisosaaminen kuvataan ja liitetään valtakunnallisiin sosiaalityön prosesseihin ja työmenetelmiin. Tavoitteena on varmistaa, että sosiaalityön prosessissa huomioidaan myös kehitysvammaiset asiakkaat huomioimalla mm. päätöksenteon tukeminen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttäminen palvelusuunnittelussa.

On tärkeää huomioida myös se, että läheisillä ihmisillä on suuri merkitys vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden tarpeiden ja toiveiden tulkitsemisessa, tunnistamisessa ja esiin tuomisessa.

Etevan osahankkeessa pyritään parhaillaan myös juurruttamaan ICF-luokituksen soveltamista osana palvelusuunnittelua ja asiantuntijapalvelujen toimintamalleja. ICF-terminologia on koettu toimivaksi, kun kuvataan asiakkaan toimintakykyä ja tuen tarpeita. ICF-luokituksella kuvataan asiakkaan toimintakykyä.

Työpajoja kuntien sosiaalityölle

Eteva on ollut mukana järjestämässä työpajoja vammaispalvelujen työntekijöille liittyen puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien osaamiseen ja niiden käyttämiseen palvelusuunnittelussa. Eteva on vuonna 2017 järjestänyt yhteistyössä THL:n kanssa hankkeessa mukana olevien kuntien ja organisaatioiden työntekijöille työpajan liittyen päätöksenteon tukemiseen ja vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon palvelusuunnittelussa.

Tavoitteena on, että vastaava työpaja järjestään uudelleen 2019 ja se olisi tarkoitettu Etevan jäsenkuntien vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille. Työpajasta tullaan tiedottamaan tarkemmin, kun tarkka päivämäärä ja puhujat ovat selvinneet. 

Erilaisia menetelmiä asiakasosallisuuden huomioimiseen 

Hankkeessa on kokeiltu kahden vuoden ajan erilaisia menetelmiä, jotta vammaissosiaalityössä huomioitaisiin asiakasosallisuus ja asiakkaiden omat mielipiteet entistä paremmin. Hankkeessa on pilotoitu esimerkiksi

  • arviointimenetelmiä ja -mittareita (mm. Rai-välineet, Kykyri), 
  • osallistavan palvelusuunnittelun työtapoja (mm. etukäteismateriaalit asiakkaille palvelusuunnittelua varten, lasten kuulemista helpottavat työvälineet) sekä
  • perustettu asiakasosallisuusryhmiä.

Hankkeessa on mukana monia kokemusasiantuntijoita, jotka ovat kommentoineet ja arvioineet hankkeessa testattuja työvälineitä ja -menetelmiä. Lisäksi hankkeessa on tuotettu tieteellistä tutkimusta asiakasosallisuudesta sekä raportteja asiakasosallisuuden toteutumisesta Lapin yliopiston tutkijoiden johdolla.

Hyviksi havaitut työmenetelmät tullaan kokoamaan THL:n toimittamaan vammaispalvelujen käsikirjaan sekä TOIMIA-tietokantaan.

 

 

VamO-projektin logo

Tätä on VamO

Vammaissosiaalityön hankkeen (VamO) tavoitteena on kehittää yhdenvertaisia, asiakkaan osallisuutta tukevia ja tutkimukselliseen tietoon perustuvia vammaissosiaalityön käytäntöjä. Hankkeessa noudatetaan yhteistutkijuuden periaatetta, eli kehittämistä ja tutkimusta toteutetaan yhdessä asiakkaiden, sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien sekä tutkijoiden kanssa.

Hankkeessa on mukana Etevan lisäksi Lapin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Espoon ja Rovaniemen kaupungit, Eksote sekä Kynnys ry ja Invalidiliitto. 

© 2012 Eteva Käyttöehdot