Päättyneet projektit ja hankkeet

Neurokognitiivinen käyttäytymisanalyysi (NERO) -koulutushanke (2013-2015)

Jyväskylän yliopiston ja Etevan yhteisessä koulutushankkeessa toteutettiin kahden vuoden mittainen (25 - 30 op) Neurokognitiivinen käyttäytymisanalyysi -koulutus, jonka suoritti 17 etevalaista. Lisäksi joukko Etevan työntekijöitä opiskeli 8 opintopisteen kokonaisuuden.

Koulutuksen avulla kehitettiin mm. haastavien tilanteiden ennakointiin ja kohtaamiseen uusia toimintamalleja, joita toteutetaan monialaisessa yhteistyössä. Kehittämistyöt julkaistaan Etevan sisäisessä julkaisusarjassa.

Pääkouluttajana toimi Tero Timonen, PsT, dosentti, psykologi, psykoterapeutti (VET). Etevan vastuuhenkilö oli kehittämispäällikkö Marketta Salminen, p. 040 304 7065, marketta.salminen(at)eteva.fi.

 

VIA eli ihmisoikeudet vammaisten asumisessa -projekti (2015-2016)

Ihmisoikeudet koskevat kaikkia ihmisiä. VIA-projekti edistää ihmisoikeuksien toteutumista siten, että opitaan kunnioittamaan asukkaiden ihmisoikeuksia arjessa ja huomioimaan asukkaiden osallisuus.

VIA järjestää opintopiirejä asukkaille ja henkilöstölle sekä toteuttaa ihmisoikeuskartoituksia.

Mäntsälän asumispalvelut 1:n Karkkulan ja Pajulan ryhmäkodeissa toteutettiin syyskuussa 2015 VIA-opintopiiri. Opintopiiriin osallistuivat ryhmäkotien asukkaat ja vuorollaan yksi ohjaajista. Projektissa kehitetään opintopiirimalli ja -materiaalia, joiden avulla opintopiirejä voidaan jatkossa toteuttaa eri puolilla Etevaa.
Ihmisoikeuskartoitukset toteutettiin syksyllä 2016 kolmessa Etevan asumisyksikössä. Lisäksi VIA-projektin kanssa yhteistyössä järjestettiin ihmisoikeuskoulutusta, jonka ensimmäisinä kohderyhminä olivat Etevan esimiehet, asiantuntijat ja turvallisuustyötä tekevät.

Hanketta hallinnoi Kynnys ry ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Projektin ohjausryhmässä Etevaa edusti kehittämispäällikkö Marketta Salminen.

 

Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin -tutkimushanke (2015-2016)

Eteva osallistui vuosina 2015–2016 Kansaneläkelaitoksen rahoittamaan tutkimushankkeeseen, joka toteutettiin tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Hankkeen lähtökohtana oli, että kuntoutujan osallisuus omaan kuntoutumisprosessiin edistää ja motivoi kuntoutujaa muutokseen. Yksilölliset ja omaa arkea tukevat tavoitteet suuntaavat kuntoutumista.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden erilaisen kuntoutujaryhmän tavoitteiden asettamista ja tavoitteiden seurantaa. Vertailtavat kuntoutujaryhmät olivat

 1. 20 Etevan kehitysvammapsykiatrian yksiköiden asiakasta, joilla on monimuotoisia, usein käyttäytymisen hallinnan ongelmia
 2. 20 Keski-Suomen keskussairaalan (KSSHP) vaativan kuntoutuksen osaston akuutisti sairastunutta potilasta, jotka tarvitsevat moniammatillista kuntoutusta. 

Tutkimuskysymykset

Tutkimuksella haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin:

 1. Millaista kuntoutujan osallisuus on tavoitteiden asettamisessa?
 2. Mitkä tekijät edistävät kuntoutujan osallisuutta tavoitteenasettamisprosessissa?
 3. Miten tavoitteet tulevat saavutetuksi?
 4. Millaiset tekijät liittyvät tavoitteiden saavuttamiseen? 
 5. Miten kaksi erilaista kuntoutujaryhmää ovat samanlaisia ja erilaisia tavoitteenasettamisprosessissa ja tavoitteen saavuttamisessa? 
 6. Miten GAS-menetelmä toimi ammattilaisten näkökulmasta tavoitteita asetettaessa?

Goal attainment scaling eli GAS on tavoitteenasettamisen menetelmä, jossa määritellään yksilölliset, kuntoutujalähtöiset tavoitteet. GAS-menetelmässä oleellista on kuntoutujan ja ammattilaisen asiantuntemuksen yhdistäminen ja toimiminen kumppanuussuhteessa. Ammattilaiset kokivat GAS-menetelmän käyttämisen aluksi vaikeaksi, mutta harjoittelun myötä sen käyttö alkoi sujua.

Hankkeen havainnot

Hankkeessa havaittiin, että kuntoutujan osallistaminen vaatii opettelua ja sitoutumista niin kuntoutujilta, yksittäisiltä ammattilaisilta kuin myös työyhteisöltä ja organisaatiolta. Erityistä osaamista vaativassa palvelussa asiantuntijanäkökulma vie herkästi liikaa tilaa asiakkaan omalta näkemykseltä. 

Asiakkaille osallisuuden lisääntyminen oli merkityksellinen kokemus, joka syntyi kuulluksi tulemisesta, mahdollisuudesta vaikuttaa omiin asioihin ja vastuun ottamisesta omasta elämästä. Tärkeää oli saada uusia kokemuksia ja erityisesti kokemuksia normaaliudesta. Kuntoutujan osallisuutta edistivät mm. kuntoutujan ja ammattilaisten välinen luottamuksellinen suhde sekä ammattilaisten taito käyttää GAS-menetelmää ja työskennellä yksilölähtöisellä tavalla.

Loppuraportti 

Hankkeen loppuraportti ilmestyy Kelan julkaisusarjassa vuoden 2016 loppuun mennessä. 

 

Vammaispalvelujen kehittäminen

Valtakunnallisessa vammaispalvelujen kehittämishankkeessa vuosina 2010–2013 lisättiin vammaisten ihmisten osallisuutta, vahvistettiin lähipalveluja ja osaamista. Valtakunnallinen hanke koostui kahdeksasta osahankkeesta, joista yksi oli Etevan osahanke. Eteva vastasi myös hankekokonaisuudesta. 

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke 2010–2013

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke uudisti vammaispalveluja vastaamaan paremmin palvelunkäyttäjien tarpeita. Osahankkeet olivat eri puolilla Suomea. 

Hanke kuului sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen Kaste-kehittämisohjelmaan. Hankkeen ensimmäinen vaihe oli 1.1.2010–30.9.2012. Toinen vaihe päättyi lokakuussa 2013. 

Vammaispalveluhankkeen tarkoituksena oli vammaisen ihmisen osallisuuden lisääminen, lähipalvelujen vahvistaminen ja erityisosaamisen turvaaminen.

Vammaispalveluhankkeella oli kolme päätavoitetta

 • Selkeä ja tarkoituksenmukainen palvelukokonaisuus.
 • Yksilöllisesti ja käyttäjän tarpeiden mukaan toteutetut palvelut.
 • Vammaisalalla työskentelee riittävä ja osaava henkilöstö.

Voit tutustua hankeessa tehtyy työhön Innokylän sivuilla. Linkki aukeaa toisen toimijan sivustolle uuteen ikkunaan.


Etevan osahanke

Etevan Vammaispalveluhankkeen tavoitteena oli vahvistaa yksilökeskeistä palvelusuunnittelua siten, että 

 • vammainen ihminen saa entistä yksilöllisempiä, tarpeita vastaavia ja oikea-aikaisia palveluratkaisuja.
 • kehitysvammainen ihminen saa tarpeenmukaista, moniammatillista ja oikea-aikaista apua mielenterveyden ongelmiin.

Voit tutustua tarkemmin Vammaispalveluhankkeen Etevan osahankkeessa tehtyyn työhön Innokylän sivuilla. Linkki aukeaa toisen toimijan sivustolle uuteen ikkunaan.

© 2012 Eteva Käyttöehdot