Työhönvalmennukseen lisää vaikuttavuutta uudella toimintamallilla
27.2.2019

Yritykset segmentoitiin jäniksiin, karhuihin ja mammutteihin

Eteva aloitti viime vuonna hankkeen työhönvalmennuksen ja asiakkaiden työllistämisen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena oli yhdenmukaistaa työhönvalmennuksen toimintaa, löytää vastauksia työllistymisen haasteisiin ja kasvattaa merkittävästi asiakkaiden työllistymistä. Viime vuoden lopulla hankkeeseen kumppaniksi valikoitui liiketoimintamuotoilija Vere Oy. 

Hanke alkoi 8 viikon tiivistahtisella työskentelyllä, jonka tavoitteena oli luoda uusi työllistymistä edistävä toimintamalli, rakentaa työhönvalmennuksen palvelupolku sekä vahvistaa yritysyhteistyötä.

Vere Oy suoritti Etevassa haastatteluja työhönvalmennuksen avainhenkilöille, esimerkiksi ohjaajille ja palvelupäälliköille. Etevan ulkopuolelta haastateltiin sidosryhmien edustajia sekä yrityksien HR-päälliköitä. Vere havainnoi myös kahta työllistynyttä asiakasta heidän työpaikoillaan. Haastattelujen pohjalta muodostui kuva toiminnan silloisesta nykytilasta ja sen haasteista, joihin lähdettiin hakemaan ratkaisumalleja työpajatyöskentelyllä. 

Työpajoissa löydettiin uusia ratkaisumalleja

Työpajoja järjestettiin 2 ja niihin osallistui alue- ja palvelupäälliköitä, vastaavia ohjaajia sekä työvalmentajia.

Työpajoissa rakennettiin palvelumuotoilu-menetelmiä hyödyntäen asiakkaan työllistymisen tueksi palvelupolku. Palvelupoluissa on kuvattuna asiakkaan, Etevan sekä yrityksen tavoitteet ja tarpeet erilaisista näkökulmista. 

Yritysyhteistyön tärkein tavoite on saada yrityksen johto näkemään arvo Etevan asiakkaiden työllistymisessä. Yritysyhteistyön parantamiseksi yritykset segmentoitiin yrityksen koon mukaan. Segmentoinnin tuloksena syntyivät ”Jänis” (paikallinen toimija), ”Karhu” (paikallinen iso toimija) ja ”Mammutti” (alueellinen iso toimija).

Jatkossa yrityksiä lähestytään uuden toimintamallin ja ”Mammutinmetsästäjän” avulla, joka toimii ylemmällä tasolla, tunnistaa ja kontaktoi sekä luo yhteystyösopimukset isoihin alueellisiin/valtakunnallisiin yrityksiin. Viestiminen ja markkinointi tapahtuvat arvoperustaisesti. Työvalmentaja toimii paikallisesti ja hänen vastuullaan on ensisijaisesti kontaktoida ja ylläpitää yhteistyötä paikallisiin yrityksiin.

Etevan työvalmennus on nyt Etevan Duunarit

Etevan työvalmennuksen asiakkaat ja työvalmentajat äänestivät ryhmälleen uuden nimen: Etevan Duunarit. Vuoden 2019 aikana Etevan Duunarit organisoituu uuden toimintamallin mukaisesti ja vie hankkeen tuloksia arkeen. 

Jatkotoimenpiteinä toiminnan selkeyttämiseksi prosessit muutetaan vastaamaan uutta toimintamallia, määritellään tarkemmin työllistettävä asiakasryhmä sekä työvalmentajan rooli ja vastuut. Johdon ja viestinnän rooli toiminnassa määritellään. Lisäksi oppilaitosyhteistyöhön luodaan tavoitteellinen yhteistyömalli. 

Työpajoissa on ollut innostunut ilmapiiri ja tekemisen meininki. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille. Tästä meidän on hyvä jatkaa työhönvalmennuksen kehittämistä!

Lisätietoja

Aluepäällikkö Sari Pesu
sari.pesu@eteva.fi
puh. 040 304 8097

Arkisto