Etevalta kansainvälinen autismikirjon tutkimuskatsaus
26.9.2019

Oletuskuva

Eteva käynnisti alkuvuonna 2019 selvitystyön autismin kirjoa koskevasta kansainvälisestä tutkimustiedosta. Tutkimuskatsaus autismiin -raportti julkistettiin Etevan vuosiseminaarin yhteydessä 24.9.2019. Ylilääkäri Elina Santti kertoi tilaisuudessa, että autismikirjon häiriöiden ymmärrys on lisääntynyt, mutta vastaamattomia kysymyksiä on vielä paljon eikä tutkimustyö ole välttämättä johtanut hoito- ja hoivakäytäntöjen muuttumiseen.

Autismi on tila, joka vaikuttaa siihen, miten ihminen reagoi ympäröivään maailmaan ja miten yhteiskunta reagoi häneen. Usein puhutaan myös autismikirjon häiriöstä, koska autismi vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin. Diagnoosin kriteerit täyttyvät, jos henkilöllä on sosiaalisia ja kommunikaatiovaikeuksia, toistuvia ja rajoittuneita kaavamaisia käyttäytymistapoja sekä yli- ja aliherkkyyksiä tietyille ärsykkeille.

"Autismin hoito ja autismiin liittyvät tukipalvelut olisi nähtävä pikemminkin investointeina kuin kustannuksina."

Kansainvälisen tutkijaryhmän toteuttamassa selvityksessä nousivat esille sekä inhimilliset että yhteiskunnalliset näkökulmat, kuten autismikirjoon liittyvät kustannukset. Etevan toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja korostaakin, että autismin hoito ja autismiin liittyvät tukipalvelut olisi nähtävä pikemminkin investointeina kuin kustannuksina.  

Autismin diagnosointi aikaisessa vaiheessa mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Tällä on puolestaan todettu olevan myönteisiä vaikutuksia autismikirjolla olevien lasten ja heidän perheidensä elämänlaatuun.

Tutkimustiedon perusteella autismin diagnosointia voidaan parantaa kouluttamalla vanhempia, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä suurta yleisöä autismin varhaisista merkeistä. Terveydenhoitajien, opetushenkilöstön, koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollon sekä terveysasemien ammattilaisten autismitietoisuutta ja koulutusta tulisikin lisätä. 

Tutkimuskatsaus-autismiin-kansikuva.jpg

"Oikea-aikaisilla tukipalveluilla voidaan helpottaa autismikirjon henkilöiden elämää, parantaa elämänlaatua ja alentaa autismista johtuvia kustannuksia."

Autismiin liittyy usein myös muita mielenterveyden ja fyysisen terveyden häiriöitä. Näiden samanaikaishäiriöiden tunnistaminen ja hoitaminen parantaa autismikirjon henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, millä puolestaan on henkilöiden oman hyvinvoinnin lisääntymisen ohella autismin kustannuksia hillitsevä vaikutus. 

Oikea-aikaisilla tukipalveluilla voidaan helpottaa autismikirjon henkilöiden elämää, parantaa elämänlaatua ja alentaa autismista johtuvia kustannuksia. Positiivista tutkimusnäyttöä on saatu muun muassa seuraavista palveluista: tuki opintojen toteutukseen ja ohjaukseen, oppimisympäristöihin ja sosiaaliseen elämään liittyvät tukitoimet, työllistymisen tukiohjelmat sekä teknologian tuomat uudet mahdollisuudet.

Koska autismikirjon syiden selvittäminen ei mittavista panostuksista huolimatta ole johtanut merkittäviin löydöksiin, resursseja olisi syytä suunnata nykyistä enemmän autististen henkilöiden elämää helpottavaan tutkimukseen ja käytännön interventioihin. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa kansallisin voimin erityishuoltopiirien yhteistyönä.

“Tutkimuskatsaus autismiin -raportti ja siitä tehtävät johtopäätökset ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka yhteiskunnalliset tavoitteet ja päätökset voivat perustua tutkittuun tietoon ja sen merkityksen arviointiin”, arvioi Deduktia Oy:n toimitusjohtaja Ruurik Holm. Deduktia on vastannut kansainvälisen tutkimustyön koordinoinnista. Kansainvälisen tutkimusryhmän muodostivat tohtori Simon Wallace, professori Karen Guldberg ja professori Anthony Bailey.

Tutustu raporttiin

Arkisto