Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät laajemmin käyttöön sosiaalityössä
26.2.2020

Erilaisia kommunikaatiokuvia mustalla keskustelumatolla

Keskustelumatto on yksi välineistä, jolla asiakkaan toiveet ja mielipiteet voidaan entistä varmemmin selvittää.

Etevan sosiaalityön asiakasprosessia on lähivuosien ajan kehitetty erityisesti asiakasta osallistavaan ja hänen kommunikointikeinot huomioivaan suuntaan. Eteva osallistui Lapin yliopiston hallinnoimaan hankkeeseen ”Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa” (VamO). Muita osatoteuttajia olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Eksote, Espoon ja Rovaniemen kaupungit, Invalidiliitto ja Kynnys ry. Hanke päättyi 31.12.2019 ja siitä on nyt saatavilla loppuraportti.

Hankkeessa nähtiin, että erityishuollon asiakkaiden osallisuus vaatii työntekijöiltä erityishuomiota ja -osaamista. Etenkin vammaispalvelujen kehitysvammaiset asiakkaat hyötyvät usein puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä. Tämä asiakkaiden toive tuli esiin myös ”Osallisuus vammaispalveluissa on yhteistyötä” -raportin tuloksissa.

Eteva oppii lisää ja jakaa erityisosaamistaan myös kuntien sosiaalityölle

Etevan sosiaalityössä oli jo ennen VamO-hanketta käytetty runsaasti kuvia, keskustelumattoa ja muita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, mutta sen laajentamiselle ja kehittämiselle oli edelleen tarvetta. Kokemuksia ja osaamista oltiin valmiita jakamaan myös jäsenkuntien sosiaalityölle. Lisäksi Etevan sosiaalityötä on perehdytetty hyödyntämään keskustelumattoa palvelusuunnittelussa.

VamO-hankkeen aikana Eteva järjesti eri kuntien vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille 2 työpajaa, joiden aiheena oli asiakkaan mielipiteen selvittäminen ja AAC-menetelmien käyttäminen. Työpajoissa juristi toi koulutuksiin lainsäädännön näkökulman mielipiteen selvittämisen välttämättömyydestä vammaispalveluissa. Työpajoista saatu palaute oli positiivista, ja tämänkaltaisella työskentelyllä nähtiin olevan tarvetta jatkossakin.

Eteva kehitti hankkeen puitteissa myös etukäteismateriaalia asiakkaalle mm. kuvallisina ja selkokielisinä versioina sosiaalityön prosessiin liittyvien asiakastapaamisten helpottamiseksi. Asiakasosallisuusryhmän ja henkilökunnan kanssa tehtiin ohjeita, miten asiakkaita tuetaan heitä koskevassa sosiaalihuollon päätöksenteossa etenkin ennen verkostopalavereita ja sen aikana.

VamO-hankkeen loppujulkaisu sähköisenä

Mittareiden ja työvälineiden käyttöä vammaissosiaalityössä koskeva raportti

 

Lisätietoja

Carina Lusikka, sosiaalityöntekijä
P. 040 304 7814, carina.lusikka@eteva.fi

Katariina Kontu, sosiaalityöntekijä
P. 040 304 7824, katariina.kontu@eteva.fi

Arkisto