Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke alkaa Etevassa
14.10.2020

Hankkeen logo: nimi mustalla ja vihreällä tekstillä, sen alla harmaa silta, jonka päällä seisoo iloinen tikku-ukko, joka pitelee käsissään pinkkiä sydäntä. Kuvan alla on hankekumppaneiden logot.

Eteva kuntayhtymälle on myönnetty valtionavustus Silta omannäköiseen elämään -hankkeeseen, joka on osa valtakunnallista vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta. Hanke toteutetaan
1.9.2020–31.12.2021 välisenä aikana.

Hankkeen kohderyhmä

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat paljon apua ja tukea tarvitsevat vammaiset henkilöt, jotka voisivat hyötyä nykyistä yksilöllisemmästä palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hankekumppanit

Silta omannäköiseen elämään -hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Kela ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS / Suunta Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina ovat

  • Yhteistyömallien kehittäminen henkilön kokonaistilanteen huomioimiseksi osana palvelutarpeen arviointia ja elämänsuunnittelua.
  • Tuetun päätöksenteon käytäntöjen vahvistaminen ja riippumattoman tuen kehittäminen osana kansallista järjestämismallia.

Hankkeen aikana pyritään tunnistamaan ja kuvaamaan henkilökohtaisesta budjetoinnista hyötyvät asiakasryhmät ja heidän tarpeensa sekä edistämään tiivistä yhteistyötä

  • asiakkaan
  • hänen läheistensä
  • kotikunnan
  • muiden viranomaistahojen
  • palveluntuottajien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeeseen kuuluva alueellinen asiakas- ja verkostotyö toimii voimavarana kansalliselle valmistelutyölle ja valtakunnallisen kokeiluhankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.  

Hankkeen taustaa

Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa. Henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta.

Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvät vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten budjettien kokeilut. Vuoden 2020 alussa käynnistyi vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke vuosille 2020–2021. Hankkeen tavoitteena on luoda Henkilökohtaisen budjetoinnin malli, joka vahvistaa vammaisen henkilön osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hanketta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisen kehittämistyön toteuttamisesta. Hanke muodostuu yhdeksästä valtionavustuksella toteutettavasta alueellisesta hankkeesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä, joita THL koordinoi ja tukee.

Valtakunnallisen kokeiluhankkeen ja alueellisten hankkeiden tulosten perusteella laaditaan esitys henkilökohtaisen budjetoinnin toteutukseen valtakunnallisista periaatteista ja toimintakäytännöistä, jotka soveltuvat Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen. Kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet.


Lisätiedot

Kirsi Manssila
hankejohtaja
puh. 040 304 7010
kirsi.manssila@eteva.fi

Miia Koski
hankepäällikkö
miia.koski@eteva.fi

Arkisto