Kahtiajako monipuolistaa päiväaikaista toimintaa
14.1.2019

Oletuskuva

Etevan päiväaikainen toiminta jakaantui työelämävalmiuksia edistävään ja osallisuutta tukevaan toimintaan.

Etevan päiväaikaista toimintaa on lähdetty kehittämään jo muutama vuosi sitten, silloin tulossa olleiden TEOS- ja VALAS-lakien mukaisesti jakamalla toiminta kahteen ryhmään 

  • työelämävalmiuksia edistävään toimintaan
    (tuettu työllistäminen ja työvalmennus) ja 
  • osallisuutta tukevaan toimintaan. 

Näin voimme tarjota aiempaa monipuolisempaa ja kohdennetumpaa toimintaa huomioiden asiakkaan oma toive ja halu – itsemääräämisoikeus. 

Molemmat ryhmät toimivat päiväaikaisen toiminnan yksiköissä rinnakkain, vaikkakin erillisissä tiloissa. Poikkeuksen tästä tekee Espoo, jossa ryhmät toimivat täysin erillään toisistaan. 

Osallisuutta tukeva toiminta on mahdollista kaikille. Työelämävalmiuksia edistävän toiminnan (työvalmennuksen) asiakkaaksi pääsee, kun on halua työllistyä ja valmiuksia oppia työelämätaitoja. Ryhmän vaihto takaisin osallisuutta tukevaan toimintaan on mahdollista, jos asiakkaasta tuntuu, ettei kyseisen työvalmennusryhmän toiminta ole kuitenkaan sitä mitä haluaa tai työelämävaatimukset tuntuvat liian vaativilta.

Työelämävalmiuksia edistävä toiminta

Työelämävalmiuksia edistävä toiminta on erilaisten työelämätaitojen ja -sääntöjen opiskelua työvalmentajan opastuksella ja tuella. Se sisältää muun muassa työpaikkoihin tutustumista ja työharjoittelua yksin tai ryhmässä työvalmentajan tuella. Työvalmentaja auttaa asiakasta myös työharjoittelupaikkojen etsinnässä ja työtehtäviin perehdyttämisessä. 

Yleisimmin toivottuja harjoittelupaikkoja ovat kaupoissa hyllyttäminen ja kierrättäminen, kiinteistönhuolto, päiväkodissa tapahtuvat avustavat tehtävät, lounas- ja pikaravintoloissa tiskaaminen, siistijän/laitoshuoltajan työt sekä hevostalleilla karsinoiden siivous ja muut tallityöt.

Myös Etevan yksiköissä on tarjolla paljon erilaisia työharjoittelumahdollisuuksia niille, jotka eivät vielä uskaltaudu työhön ulkopuolisessa yrityksessä. Tällaisia töitä ovat muun muassa keittiö-, siivous- ja avustustyöt.

Työvalmennusryhmään osallistumisen vaikuttavuus on tullut näkyväksi. Ryhmäläisten tietoisuus omista taidoista ja kehittämisen kohteista on lisääntynyt roimasti. Työharjoittelujen myötä asiakkaiden erilaiset työelämätaidot ovat kasvaneet, itsetunto kohonnut sekä voimaantuminen tullut näkyväksi. 

Työvalmennuksen tavoitteena on opastaa ja auttaa työvalmennuksellisin keinoin asiakasta löytämään itselleen sopiva työpaikka, josta hän saisi palkkaa osa- tai kokoaikaisena työntekijänä.

Tuetun työllistämisen punaisena lankana on työvalmentajan jatkuva tuki eli työvalmentaja pitää yhteyttä asiakkaaseen ja työnantajaan myös palkkatyösuhteen alkamisen jälkeen säännöllisin tukikäynnein. Joskus sopivaa palkallista työsuhdetta ei löydy, mutta se ei ole este työvalmennusryhmässä jatkamiselle.

Työvalmennusryhmäläisen päivä voi alkaa työharjoittelupaikasta tai Etevan toimintayksiköstä työnjaolla, jonka jälkeen ryhmäläiset siirtyvät yksin tai ryhmässä toteuttamaan viikko-ohjelman mukaisia toimintoja. Viikko-ohjelmat on räätälöity kyseisen yksikön ryhmäläisten tarpeiden pohjalta.

Osallisuutta tukeva toiminta

Osallisuutta tukevan toiminnan tavoite on tarjota asiakkaan avun ja tuen tarpeesta riippumatta 

  • mielekästä tekemistä
  • sosiaalinen yhteisö
  • päivärytmiä
  • yhteiskuntaan osallistumista. 

Toiminnassa ylläpidetään arjen taitoja sekä tuetaan itsenäistä selviytymistä, kannustetaan omien mielipiteiden esille tuomiseen ja opetellaan uusia asioita sekä itsenäistä toimintaa. Toiminta on sosiaalisia taitoja tukevaa, ja tapahtuu yleensä ryhmässä.

Arkisto