Päiväaikaista toimintaa hajautetaan
4.12.2020

Oletuskuva

Etevassa THL:n suositusten mukaiset ohjeistukset koronalta suojautumiseen

Eteva noudattaa aktiivisesti valtakunnallisia ja alueellisia koronavirustilantee-seen liittyviä ohjeita ja suosituksia. Tärkein tehtävämme on turvata asiak-kaidemme ja henkilöstömme turvallisuus, terveys ja hyvinvointi. Haluamme omalla toiminnallamme ennaltaehkäistä ja estää epidemian leviämisen palve-luissamme.

Olemme syksyn ajan käyttäneet kaikissa yksiköissämme kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehdimme turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeiden noudattamisesta. Tämä toimintatapa jatkuu edelleen.

Päiväaikaisen toiminnan ryhmiä hajautetaan

Huomioimme toiminnassamme myös voimassa olevan suosituksen mukaiset toimintaryhmien koot. Tällä hetkellä päiväaikaisen toiminnan ryhmätoiminnat suunnitellaan siten, että ryhmäkoot jäävät alle 10 henkilöön. Tämä tarkoittaa, että toimintaa hajautetaan nykyistä enemmän eri tiloihin.

Hajauttamisesta huolimatta toiminnan sisältö ei asiakkailla muutu, vaan he saavat edelleen monipuolista, aktiivista ja virikkeellistä päiväaikaista toimintaa. Hajauttamisen myötä osa päiväaikaisesta toiminnasta toteutetaan asumisyksiköissä, joissa päiväaikaisen toiminnan ohjaajat toteuttavat asiakkaiden päiväaikaista toimintaa pienryhmässä.

Huomioimme sen, että asiakkaiden elämään ei muutoksen myötä tule liian isoja muutoksia ja arki on poikkeuksellisessa tilan-teessa tarpeen ja suunnitelmien mukaista.

Vierailuohjeita päivitetty asumispalveluihin ja kehitysvammapsykiatrian yksiköihin

Olemme päivittäneet ohjeistusta asiakkaiden läheisien vierailuista asumisessa ja kehitysvammapsykiatrian yksikössä. Vierailut yksiköihin tapahtuvat etukä-teen sopien ja ne suositellaan järjestettäväksi ensisijaisesti ulkona. Jos tapaa-misen on kuitenkin tapahduttava asumisyksikön sisällä esimerkiksi huonon sään vuoksi, on muun muassa seuraavat asiat huomioitava asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

  • Henkilökunta opastaa vierailijoita huolehtimaan käsi- ja yskimishygieni-asta sekä varmistaa, että vierailijalla on käytössä kertakäyttöinen suu-nenäsuoja.
  • Vierailulle ei saa tulla, jos tuntee hengitystieinfektion tai muun virussai-rauden oireita.

Vierailuohjeet löytyvät kokonaisuudessaan Etevan nettisivulta, johon niitä myös päivitämme.


Yhteistyöterveisin,

Eteva kuntayhtymä

Johanna Sinkkonen,
tulosaluejohtaja Elämän tuki

Lue lisää sivun aiheesta:

Arkisto