Mielenterveyden tuen hoitopoluista myötätuulta työhön ja työuralle
7.9.2022

Kuvituskuva: kädet muodostavat sydänkuvion taustan auringonnousun eteen.

Mielenterveyden tuen hoitopolut pilottihanke jalostui Etevassa myötätuulta työhön ja työuralle projektityöksi 

Eteva osallistui KEVA:n Mielenterveyden tuen hoitopolut -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli mielenterveyden tuen keskeisten roolien, vastuiden ja tukimuotojen kuvaaminen. Etevan projektityön painopisteenä oli edistää hyvinvoivan työntekijän ja työyhteisön kautta myös työpaikan vetovoimaisuutta ja keskittyä työuran alkuvaiheen työntekijöihin. Projektiyksikkönä toimi Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikkö.


Taustalla mielenterveyssyistä johtuvien poissaolojen lisääntyminen

KEVAn tekemän havainnon mukaan mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet KEVAn asiakasorganisaatioissa viime vuosina. Tämän johdosta KEVA käynnisti Mielenterveyden tuen hoitopolut -projektin syksyllä 2021. KEVA toimi projektin koordinoijana ja kutsui mukaan asiantuntijakonsultin ja 6 asiakasorganisaatiota. Etevan lisäksi projektiin osallistuivat Haminan, Jämsän, Savonlinnan ja Äänekosken kaupungit sekä Tuusulan kunta. Projekti käynnistettiin syksyllä 2021.


Tavoitteena tuen saavutettavuus ja työntekijän hyvinvoinnin edistäminen

Projektin tavoitteena oli mielenterveyden tuen keskeisten roolien, vastuiden ja tukimuotojen kuvaaminen. Jotta sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa, on tärkeää varmistaa, että työntekijät, työnantajan ja työterveyshuollonedustajat tunnistavat roolinsa ja vastuunsa näissä tilanteissa.

Etevan projektityön painopisteenä oli edistää hyvinvoivan työntekijän ja työyhteisön kautta myös työpaikan vetovoimaisuutta ja keskittyä erityisesti työuran alkuvaiheen työntekijöihin. Käytimme työssämme apuna ja esimerkkinä Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikköä. Projektiryhmässämme olivat jäseninä palvelupäällikkö Jutta Tuominen Lahden kehitysvammapsykiatrian yksiköstä ja Riskienhallintayksiköstä työsuojeluasiantuntija Marja Jyrkinen sekä työsuojelu- ja riskienhallintapäällikkö Kati Hyttinen. Ryhmän ulkopuolisena asiantuntijana toimi Tiina Kesti Koho Consulting oy:stä.


Projektityöstä poimittua

Etevan kehitysvammapsykiatrian yksikössä työ on hyvin intensiivistä ja osaltaan myös henkisesti raskasta. Työntekijöiltä vaaditaan taitoa käsitellä ja hallita työn psykososiaalisia kuormitusteki-jöitä. Haluamme mahdollistaa kaikille uusille työntekijöille hyvän alun sekä myötätuulta ja innostusta työn tekemiseen Etevalla.

Kaaviokuva: Hyvä alku Etevassa > Hyvinvoiva työntekijä > Haluttu työpaikka.

Mistä voimme ammentaa voimavaroja työhömme? Kolme kolmiota kertoo keinoja mitä voimme käyttää työhyvinvointimme tukemisessa. Pohja on perusta, joka koskettaa koko työyhteisöä. Siirryttäessä kohti kolmion kärkeä muokkautuvat tukitoimet yksilöllisempään suuntaan.
Yksi tärkeä havainto nousi projektityöryhmien keskusteluissa: ” Työkyvyn tuen toimintamallit ovat hyvä viitekehys, mutta ilman toimivaa arkijohtamista niiden vaikuttavuus jää vähäiseksi: hyvä käytös, toisten kuuntelu ja huomioiminen kaikissa kohtaamisissa on lopulta ratkaisevaa.”

Hyvinvoiva työntekijä - voimavaroja työhön: 1. työntekijän omat keinot, 2. työpaikan keinot ja 3. työterveyshuollon keinot

Projektityö valmistui keväällä 2022. Hanketyöskentelyn aikana tehtiin tärkeitä havaintoja mielen hyvinvoinnista ja työkykyjohtamisesta. Meidän ryhmällämme oli alusta asti selkeää, että emme pysty viemään työtämme käytäntöön asti, koska toimintamme on muuttumassa. Saimme kuitenkin eväitä omaan työhömme ja ymmärrystä, kuinka monet eri tekijät vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Hanketyöryhmän keskustelut puolsivat vahvasti ajatusta, että joskus on hyvä olla rohkeutta tehdä asioita toisin. Näillä ajatuksilla kohti uutta.

 

Lisätietoja

Kati Hyttinen, työsuojelu- ja riskienhallintapäällikkö
P. 040 304 7033 / kati.hyttinen@eteva.fi

Arkisto