Asiakasmaksuohje

1.7.2021 alkaen

Erityishuoltona asiakkaalle annettavat palvelut ovat palvelunkäyttäjälle maksuttomia. Muista palveluista asiakas maksaa yhtymähallituksen vahvistamat asiakasmaksut ja mahdollisen vuokrasopimuksen mukaisen vuokran.

Asiakasmaksut alkavat seuraavan kalenterikuukauden alusta asiakkaan täytettyä 16 vuotta tai kun lastensuojelun jälkihuolto päättyy.

Asumispalvelut ja kehitysvammapsykiatrian yksiköt

Pitkäaikainen asumispalvelu

Asiakas maksaa vakituisessa asumispalvelussa asunnostaan vuokran. Alle 16-vuotiaille ja lastensuojeluasiakkaille ei tehdä vuokrasopimusta. Kun asiakas irtisanoo vuokrasopimuksensa, lasketaan kuukauden irtisanomisaika sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Asiakas maksaa asumispalveluissa ja kehitysvammapsykiatrian yksiköissä ylläpidosta, joka koos-tuu ateriamaksusta ja maksullisista lisäpalveluista.

Ateriamaksussa on kaksi luokkaa:

 • osapäivämaksu: yksi lämmin ateria ja välipala (aamupala, välipala, iltapala) tai vain kaksi välipalaa
 • kokopäivämaksu: kaksi lämmintä ateriaa ja välipalat.

Lisäpalveluja ovat:

 • asumisyksikön asukkaille tarjoama langaton internet-yhteys
 • siivoustarvikkeet, -välineet ja -aineet sekä WC-paperit ja muut paperit
 • saunan käytöstä aiheutuva sähkön ja veden kulutus
 • yhteisissä vaatehuoltotiloissa olevien koneiden ja -laitteiden hankinta- ja huoltokustannukset, käytöstä aiheutuva sähkön ja veden kulutus sekä pyykinpesu- ja huuhteluaineet
 • yhteisten harrastusvälineiden ja/tai -tilojen käyttö (kehitysvammapsykiatrian yksiköissä sisältyy palveluun; ei lasketa maksulliseksi lisäpalveluksi)
 • yhteisissä tiloissa olevat lehdet

Edellä mainittujen lisäpalvelujen käytöstä sovitaan asiakaskohtaisessa toteuttamissuunnitelmassa. Etevassa on käytössä kaksi lisäpalvelujen maksuluokkaa:

 • 1. luokka silloin, kun asukas käyttää 1-3 lisäpalvelua
 • 2. luokka silloin, kun asukas käyttää vähintään 4 lisäpalvelua yllä olevasta listasta.

Vuokra: maksu määräytyy vuokrasopimuksen mukaan

Ylläpito, yli 16-vuotiaat (ateriat, lisäpalvelut):

 • ateriat, koko päivä (2 lämmintä ateriaa ja välipalat), 10,00 € kpl / hlö
 • ateriat, osapäivä (1 lämmin ateria ja välipala tai vain 2 välipalaa), 5,00 € kpl / hlö
 • lisäpalvelut, 1 luokka (1-3 lisäpalvelua), 25,00 € kk / hlö
 • lisäpalvelut, 2 luokka (vähintään 4 lisäpalvelua), 38,00 € kk / hlö

Lyhytaikainen asumispalvelu

Palvelu on lyhytaikaista, kun palvelun kesto on yhtäjaksoisesti enintään 3 kuukautta. Lyhytaikaisen asumispalvelun avulla voidaan järjestää loma- ja vuorohoitoa sekä mahdollistaa omaishoidon tuen vapaapäiviä ja tukea omaishoitajan jaksamista. Lyhytaikaisessa asumispalvelussa ei tehdä erillistä vuokrasopimusta. Lyhytaikaisessa asumispalvelussa asiakkaan asumispaketti sisältää asumisen, ateriat ja muun ylläpidon. Alle 16-vuotiailta ja lastensuojeluasiakkailta ei peritä asiakasmaksua.

Niiltä asiakkailta, jotka ovat ravintoliuoksella, veloitetaan asumispaketti, josta on vähennetty aterioiden osuus.

Lyhytaikaisen asumisen asumispaketti, yli 16-vuotiaat
(asuminen, ateriat, muu ylläpito):

 • koko asumispaketti 32,00 € pv / hlö
 • osa asumispaketti 16,00 € pv / hlö
 • koko asumispaketti ilman aterioita 22,00 € pv / hlö
 • osa asumispaketti ilman aterioita 11,00 € pv / hlö

Perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito on asiakkaalle täyttä ylläpitoa, jossa asiakas maksaa tuloihinsa suhteutetun asiakasmaksun.

Jos pitkäaikainen perhehoito keskeytyy määräajaksi asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakas maksaa asiakasmaksun viideltä ensimmäiseltä keskeytyspäivältä. Pitkäaikainen perhehoito voi olla määräaikaista (3 kk) esimerkiksi silloin, kun kyseessä on alkava perhehoito tai määräaikaisuus on erikseen sovittu tai perusteltu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/1992 ja asetuksessa 912/1992 säädetään pitkäaikaisessa perhehoidossa olevan asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta. Ylläpitomaksu määritellään jatkuvan ympärivuorokautisen hoidon osalta perhehoidossa edellyttäen, että hoito jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 90 vrk.

Asiakasmaksun määrittämiseen vaikuttavat tulot

Ylläpitomaksu on 85 % nettotuloista, kuitenkin siten rajattuna, että käyttövaraksi on jätettävä vähintään 164,00 euroa kuukaudessa.
Tulot, jotka otetaan huomioon:

 • ansiotulot
 • eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet (kuntoutusraha)
 • elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot (mm. työosuusraha)
 • pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot
 • maatilatalouden tuloverolain (543/67) mukaan viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä verovelvollisen osuus yhtymän tulosta. Mainittuja tuloja voidaan tarkistaa viimeksi toimitetun verotuksen osoittamasta tulosta niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamassaan päätöksessä ennakon kannon perusteeksi pantavasta tulosta määrää. Siitä poiketen mitä edellä tässä pykälässä säädetään, metsätulo otetaan huomioon 10 a §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla
 • eläkkeensaajan hoitotuki
 • vammaistuet

Tulot, joita ei huomioida:

 • asumistuki
 • lapsilisä
 • opintotuki
 • lapsen hoitotuki
 • tapaturmavakuutuksen sairauskorvaus
 • työllisyyskoulutuksesta maksettavat korvaukset ja etuudet
 • perhehoidon kulukorvaukset
 • eläkkeisiin tai niihin verrattaviin tuloihin sisältyvät huollettavista aiheutuvat korotukset


Asiakasmaksun määräämiseen vaikuttavat vähennykset

 • edunvalvontapalkkio
 • maistraatin veloitukset
 • Kela korvauksen piiriin kuuluvat lääkärin määräämät lääke- ja terapiakustannukset

Asiakasmaksun määräämiseen tarvittavien tietojen hankinta

Uudelle asiakkaalle ja jo palveluissa olevalle 16 vuotta täyttävälle tai hänen omaiselle, asianhoitajalle tai edunvalvojalle lähetetään Tuloselvityspyyntö-lomake, jonka mukana lähetetään tämä Asiakasmaksuohje. Tuloselvityspyyntö-lomake pyydetään palauttamaan 14 päivän kuluessa mukaan liitetyssä palautuskuoressa.

Mikäli saadut tiedot ovat epäselvät tai tulkinnanvaraiset pyydetään tietojen antajalta lisäselvityksiä. Jos asiakkaalta tai hänen edustajaltaan ei saada riittäviä ja luotettavia tietoja, on asiakasmaksulain 14 a §:n mukaan mahdollisuus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä maksuun vaikuttavia tietoja seuraavilta tahoilta: valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, Kansaneläkelaitos, Eläketurvasäätiö, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutusyhtiö, rahalai-tos, työnantaja, työttömyyskassa sekä huoltotoimintaa ja terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimintayksikkö. Mikäli tietoja ei kuitenkaan kohtuullisessa ajassa saada, tehdään asiakasmaksupäätös niillä tiedoilla, joiden katsotaan olevan luotettavat. Mikäli myöhemmin saadaan päätökseen vaikuttavia selvityksiä, tehdään uusi asiakasmaksupäätös.

Asiakasmaksupäätös tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Toimivallan mukaan talouspäällikkö tekee ja allekirjoittaa kirjallisen päätöksen, joka postitetaan asiakkaalle. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä oikaisuvaatimuksen Eteva kuntayhtymälle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Oikaisuvaatimusohjeet toimitetaan päätöksen yhteydessä.

Jos tulot muuttuvat, tulee asiakkaan tai hänen edustajansa ilmoittaa muuttuneet tulotiedot asiakasmaksusta päättävälle viranomaiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 6 luvun 31 §:n mukaan maksua voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta, jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin. Asiakkaan eduksi maksua voidaan em. perusteella tarkistaa pidemmältäkin ajalta.

Asiakasmaksupäätökset tarkistetaan vuosittain. Tuloselvityspyyntö-lomake lähetetään vuoden vaihteessa asiakasmaksupäätösten tietojen tarkistamiseksi. Kevan ilmoituksen mukaan kaikki eläkkeensaajat saavat tiedot eläkkeistään tammikuun puoliväliin mennessä.

Jokainen asiakas saa vuosittain uuden asiakasmaksupäätöksen.

Lyhytaikainen ja osavuorokautinen perhehoito

Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään tukemaan vammaisen asiakkaan kodissa tapahtuvaa hoitoa ja mahdollistamaan pysyvän hoitajan/huoltajan loma-, sairausloma- ja vapaa-aika. Lyhytaikainen perhehoito voi kestää yhtäjaksoisesti enintään 14 vuorokautta. Pitkäaikaista perhehoitoa käynnistettäessä voidaan lyhytaikaista perhehoitoa käyttää sovitusti tätä enemmän. Osavuorokautinen perhehoito on aina lyhytaikaista.

Asiakasmaksuissa noudatetaan omaishoitoasiakkaiden asiakasmaksuja kaikkien asiakkaiden osalta. Mikäli lyhytaikainen perhehoito kestää pidempään kuin yhden päivän, lähtöpäivältä ei veloiteta asiakasmaksua. Jos lyhytaikainen perhehoito keskeytyy määräajaksi asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakas maksaa asiakasmaksun toteuman mukaisesti.

Osavuorokautisessa perhehoidossa maksu on puolet lyhytaikaisen perhehoidon maksusta.

Pitkäaikainen perhehoito: maksu määräytyy maksukyvyn mukaan

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734 § 7c
 • Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912 § 19

Lyhytaikainen perhehoito, yli 16-vuotiaat: 11,40 € pv / hlö

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734 § 6b

 

Päiväaikainen toiminta

Asiakas maksaa päiväaikaisessa toiminnassa ateriamaksun 6,70 euroa päivässä, joka sisältää yhden lämpimän aterian ja välipalan.

Mikäli päiväaikainen toiminta toteutetaan asumisyksikössä, laskutetaan asiakkaalta asumisen ateriamaksun mukainen veloitus.

 

Asiakasmaksusaatavien perintä

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.
Jos velallinen ei pysty suoriutumaan maksuista eräpäivään mennessä, hän voi esittää lykkäyspyynnön laskutuksesta vastaavalle viranhaltijalle/työntekijälle. Mikäli lykkäyspyyntöön suhtaudutaan myönteisesti, saatavasta tehdään velallisen kanssa maksusuunnitelma.

Kun maksu viivästyy tai lykkäystä ei ole myönnetty, talouspalvelut lähettävät ensimmäisen maksumuistutuksen 7 päivän kuluttua eräpäivästä. Mikäli saatavaa ei ole maksettu 7 päivän aikana maksumuistutuksen lähettämisestä, lähetetään toinen maksumuistutus, jossa on 7 päivää maksuaikaa. Mikäli toisen maksumuistutuksen jälkeen ei saatava ole maksettu, päättää talouspalvelut lähetetäänkö saatava perintätoimistoon vai ulosottoon perittäväksi. Perintäyhtiö lisää maksumuistutuksiin kertyneen viivästyskoron ja omat perintäkulunsa.