Oikaisuvaatimusohjeet

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä
  • asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu 
  • jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
  • kuntayhtymän jäsenkunta tai sen jäsen.
Oikaisuvaatimus osoitetaan Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, 04610 Mäntsälä, käyntiosoite Karhukuja 1, 04600 Mäntsälä, puh. 020 692 100, kirjaamo@eteva.fi.
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sähköistä tiedonantoa käytettäessä, jollei muuta näytetä, sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään kolmatta päivää viestin lähettämispäivästä.
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
  • muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet.
 
Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan.
 
Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
 
Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.