Etevan tietosuojailmoitus rekisteröidyille

Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14 artiklojen mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle).

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Eteva kuntayhtymä (0203300-9)
PL 43 (Karhukuja 1)
04600 Mäntsälä
Puhelin 020 692 100, sähköposti kirjaamo@eteva.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Puhelin 020 692 100
Sähköposti: tietosuoja@eteva.fi.
Suojattu sähköposti: https://portti.eteva.fi, osoitteeksi tietosuoja@eteva.fi

Käsittelyn tarkoitukset, oikeusperusteet ja henkilötietoryhmät

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ovat:

 • Käsittely palveluihin tuloon, palveluissa oloon ja palveluista lähtemiseen/poistumiseen sekä palvelupyyntöihin liittyen.
 • Asiakkaiden yksilöinti, asiakkaiden palvelutarpeen dokumentointi, palveluiden suunnittelu ja toteutus sekä toteutuneiden palveluiden laskutus.
 • Palveluiden käytön tilastointi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

 • Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) eli kehitysvammalaki.
 • Perussopimus Eteva kuntayhtymästä.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät:

 • Asiakkaiden tai asiakkaan yhteyshenkilöiden henkilötiedot.
 • Työntekijöiden, yhteistyötahojen sekä sopimuskumppaneiden henkilötiedot.
 • Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietojen vastaanottajia ovat:

 • Etevan työ- ja virkasuhteiset työntekijät.
 • Sopimusperusteiset työntekijät (esim. opiskelijat tai ostopalvelutyövoima)
 • Sopimusperusteiset kumppanit (esim. tietojärjestelmäpalveluita tarjoavat organisaatiot).
 • Tapauskohtaisesti vapaaehtoistoiminnan kautta työhön osallistuvat.
 • Tapauskohtaisesti asiakkaan yhteyshenkilöt (omaiset tai asiakkaan nimeämät tai valtuuttamat muut yhteyshenkilöt).
 • Tapauskohtaisesti kunnan tai terveydenhuollon päättäjät tai asiantuntijat.

Siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Säilyttämisajat

Henkilötietoja säilytetään asiakkuuden ja siihen liittyvien sopimusten voimassaoloajan mukaisesti toistaiseksi. Alkuperäisen käsittelytarkoituksen päätyttyä tiedot poistetaan, ellei arkistoinnin, kirjanpidon tai muusta säädöksistä muuta johdu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan tai ei tai onko niitä käsitelty.

Rekisteröidyllä on myös oikeus:

 • pyytää itseään koskevat henkilötiedot
 • pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot
 • pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • peruuttaa suostumus milloin tahansa
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu lakiin rekisteröidyn oikeuksia, kuten rajoittamista, vastustamista tai suostumuksen peruuttamista, ei toteuteta.

Henkilötietojen lähteet sekä rekisteröidyn velvollisuus antaa henkilötietoja
Henkilötietojen pääasiallisena lähteenä ovat rekisteröidyt itse tai heidän yhteyshenkilönsä. Henkilötietoja saadaan myös rekisteröidyn ohjaushenkilöstöltä tai muilta palveluihin liittyviltä henkilöiltä sekä kunnan (esim. sosiaalihuolto tai terveydenhuolto) tai terveydenhuollon (esim. sairaanhoitopiiri tai erityishuoltopiiri) tietojärjestelmistä.

Asiakkaiden yksilöinti, palvelutarpeiden dokumentointi, palveluiden suunnittelu ja toteutus sekä toteuneiden palveluiden laskutus edellyttävät, että asiakkaan henkilötiedot ovat käytettävissä. Ellei tarvittavia henkilötietoja ole käytettävissä, palveluihin tulo, palveluissa olo, palveluista lähteminen/poistuminen tai palvelupyyntöjen käsittely eivät ole toteutettavissa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity rekisteröidyn oikeuksiin vaikuttavaa tietojärjestelmillä tehtävää automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.


Käsittelyn suojaaminen

Eteva kuntayhtymä rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niiden noudattamista myös yhteistyöhön osallistuvilta osapuolilta sekä mahdollisilta alihankintana käytettäviltä palveluntarjoajatahoilta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilta organisaatioilta edellytetään turvallisuus- tai tietoturvallisuussopimusta ja henkilöiltä mukaan lukien Etevan lukuun vapaaehtoistyöhön osallistuvat edellytetään vaitiolo- tai salassapitositoumuksia.